top of page

Privacyverklaring

Algemeen

JDJ Coaching, gevestigd aan de Schout Appelslaan te Nuenen is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Postadres: Schout Appelslaan 19, 5673 RM Nuenen

E-mailadres: info@joliendejong.nl

Website: www.joliendejong.nl

Jolien de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van JDJ Coaching. Bereikbaar via info@joliendejong.nl of via 06 150 27 633

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

JDJ Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf

aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geboortedatum

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

• Internetbrowser en apparaat-type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16

jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan

16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat

er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder

die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@greenjolien.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JDJ Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerkingsgrondslag uitvoering van een overeenkomst

• Het afhandelen van jouw betaling.

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• Het bijhouden van coachingsuren in een logboek t.b.v. ICF-Certificering.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

JDJ Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JDJ Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

• Persoonsgegevens verstrekt t.b.v. uitvoering overeenkomst: zolang je klant bent en 7 jaar daarna. Dit doen we t.b.v. de

onderlinge communicatie en de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

JDJ Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging

en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JDJ Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Het delen van gegevens vanuit Analytics met Google is uitgeschakeld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JDJ Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een

andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@joliendejong.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We

reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

JDJ Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de  Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JDJ Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@joliendejong.nl.

bottom of page